Pozemok Nová Lesná
 

Popis pozemku:Plan

Pozemky sú o celkovej výmere necelých 10,0 ha resp. presnejšie o výmere 92.885 m2. Samotné pozemky sú atraktívne predovšetkým svojou výhodnou polohou , keďže sa nachádzajú takmer pri hranici s ďalšou tatranskou obcou - Dolným Smokovcom. Pritom z hľadiska posudzovania stupňa ochrany prírody krajiny sa tzv. tatranská ochranárska zonácia (podľa ktorej sú tatranské územia prísne rozdelené do piatich stupňov ochrany) na túto lokalitu v súčasnosti nevzťahuje, čo je (tak z dôvodu územno-plánovacieho, ako aj dôvodu stavebno-povoľovacieho) nesporne veľmi veľkou výhodou pre každého budúceho stavebníka.

Na druhej strane však pripomíname, že kolmo cez nami ponúkané pozemky vedie zelený pás tvorený existujúcimi stromami a krovitým porastom, ktorý vytvára prirodzený biokoridor využívaný migrujúcim vtáctvom a drobnou zverou v tomto území. Preto pri budúcom návrhu zmeny územného plánu (z dôvodov nových investičných zámerov budúceho kupujúceho) je potrebné rešpektovať resp. počítať aj s týmto biokoridorom a vhodne ho začleniť do príslušných investičných plánov a zámerov budúceho kupujúceho.

Dopravná infraštruktúra a inžinierske siete:

Samotné pozemky tvoria pásy v mierne zvažujúcom sa teréne ( bližšie pozri foto v prílohe), pričom v svojej hornej časti sa dotýkajú miestnej komunikácie a križovatky vedúcej z obce Nová Lesná do Dolného Smokovca a k hlavnej komunikácii ( spojnici) Vysokých Tatier s Popradom. Podľa vyjadrení predstaviteľov obce sa na tomto území ( v dotyku s ponúkanými pozemkami) počíta s vybudovaním kruhového objazdu (križovatky), pričom samostatná odbočka z tohto objazdu by viedla priamo na nami ponúkané pozemky. Všetky inžinierske siete sa nachádzajú neďaleko pri pozemku, resp. niektoré priamo na pozemku (napr. nedávno tu bola vybudovaná kanalizácia, plyn sa nachádza hneď pri ceste a pod.)

 
  bližšie informácie na tel. 0905 902 008 Ďalej